Đồ thị phụ biểu diễn sự biến thiên của ΔU2% tỉ lệ bậc nhất với kt và phụ thuộc vào tính chất của các loại tải khi cos$_{φt}$ = const, chỉ ra trên hình vẽ. Trong đó:

Đồ thị phụ biểu diễn sự biến thiên của ΔU2% tỉ lệ bậc nhất với kt và phụ thuộc vào tính chất của các loại tải khi cos$_{φt}$ = const, chỉ ra trên hình vẽ. Trong đó:

A. Đường 1 ứng với tải R

B. Đường số 2 ứng với tải L

C. Đường số 3 ứng với tải C

D. Đường số 1 ứng với tải C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng