Bộ truyền đai có α$_{1}$ = 150°; hệ số ma sát tương đương giữa đây đai và bánh đai là f = 0,65. Xác định hệ số kéo của bộ truyền khi làm việc:

Bộ truyền đai có α$_{1}$ = 150°; hệ số ma sát tương đương giữa đây đai và bánh đai là f = 0,65. Xác định hệ số kéo của bộ truyền khi làm việc:

A.  0,625

B. 0,658

C. 0,675

D. 0,692

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

\(\psi = \frac{{{F_t}}}{{2{F_0}}} = \frac{{{F_1} – {F_2}}}{{{F_1} + {F_2}}} = \frac{{{\sigma _F}}}{{2{\sigma _0}}};{F_0} = \frac{{{F_t}}}{2}\left( {\frac{{{e^{fa}} + 1}}{{{e^{fa}} – 1}}} \right) \Rightarrow \psi = \left( {\frac{{{e^{fa}} – 1}}{{{e^{fa}} + 1}}} \right)\)