Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài, có z$_{1}$ = 25; z$_{2}$ = 70; β = 15°; Xác định Z$_{ε}$ biết ε$_{β}$ = 1,1?

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài, có z$_{1}$ = 25; z$_{2}$ = 70; β = 15°; Xác định Z$_{ε}$ biết ε$_{β}$ = 1,1?

A. 0,779

B. 0,729

C. 0,709

D. 0,759

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\varepsilon _\alpha } = \left[ {1,88 – 3,2\left( {1/{z_1} + 1/{z_2}} \right)} \right]\cos \beta\)

\({Z_\varepsilon } = \sqrt {\frac{{\left( {4 – {\varepsilon _\alpha }} \right)\left( {1 – {\varepsilon _\beta }} \right)}}{3} + \frac{{{\varepsilon _\beta }}}{{{\varepsilon _\alpha }}}}\) nếu ε$_{β}$ < 1 \(\Rightarrow {Z_\varepsilon } = \sqrt {\frac{1}{{{\varepsilon _\alpha }}}}\)