Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài (không dịch chỉnh), có β = 30°; α = 14°; β$_{b}$ ≈ β. Xác định Z$_{H}$ =?

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài (không dịch chỉnh), có β = 30°; α = 14°; β$_{b}$ ≈ β. Xác định Z$_{H}$ =?

A. 1,805

B. 1,845

C. 1,885

D. 1,765

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\alpha _t} = arctg\left( {tg\alpha /\cos \beta } \right);{\alpha _{tw}} = \arccos \left( {a.\cos {a_t}/{a_w}} \right)\)

không dịch chỉnh \(\Rightarrow {\alpha _{tw}} = {\alpha _t}\)

Nếu không cho βb ≈ β thì \({\beta _b} = arctg\left( {\cos {\alpha _{tw}}.tg\beta } \right)\)

\({Z_H} = \sqrt {\frac{{2\cos {\beta _b}}}{{\sin 2{\alpha _{tw}}}}}\)