Bảng cân đối kế toán là:

Bảng cân đối kế toán là:

A. BCTC tổng hợp phản ánh 1 cách tổng quát tài sản hiện có và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm

B. BCTC tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh

C. Cả a và b

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng