Bánh răng trụ răng nghiêng có b$_{w}$ = 50mm, β = 12°, m = 2.5, xác định hệ số trùng khớp dọc ε$_{β}$ =?

Bánh răng trụ răng nghiêng có b$_{w}$ = 50mm, β = 12°, m = 2.5, xác định hệ số trùng khớp dọc ε$_{β}$ =?

A. 1.234

B. 1.432

C. 1.243

D. 1.324

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

\({\varepsilon _\beta } = \frac{{{b_w}\sin \beta }}{{\pi .m}}\)