Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược dòng tiền nào sau đây ngoại trừ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược dòng tiền nào sau đây ngoại trừ

A. Dòng tiền dự án

B. Dòng tiền hoạt động

C. Dòng tiền tài chính

D. Dòng tiền đầu tư

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng