Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ bằng 60 vốn vay nợ bằng?

Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ bằng 60 vốn vay nợ bằng?

A. 100

B. 60

C. 40

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng