Biến nào sau đây giải thích tốt nhất thị phần của một doanh nghiệp:

Biến nào sau đây giải thích tốt nhất thị phần của một doanh nghiệp:

A. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ

B. Mức giá của sản phẩm/dịch vụ

C. Danh tiếng của doanh nghiệp

D. Giá trị được cảm nhận/giá của sản phẩm/dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng