Hành động nào sau đây ít tác động nhất đến giá trị được cảm nhận của sản phẩm/dịch vụ:

 Hành động nào sau đây ít tác động nhất đến giá trị được cảm nhận của sản phẩm/dịch vụ:

A. Cải tiến chất lượng

B. Cộng thêm dịch vụ gia tăng

C. Tăng lương cho người lao động

D. Thay đổi giá

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng