Biện pháp điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh điện trở mạch rotor được áp dụng:

Biện pháp điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh điện trở mạch rotor được áp dụng:

A. Cho các động cơ rotor dây quấn

B. Cho các động cơ rotor lồng sóc

C. Chỉ áp dụng cho động cơ rotor lồng sóc

D. Có thể áp dụng cho cả 2 loại động cơ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng