Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có z1 = 30; u = 3.5, β = 12°. Xác định sơ bộ hệ số trùng khớp ngang ε$_{α}$?

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có z1 = 30; u = 3.5, β = 12°. Xác định sơ bộ hệ số trùng khớp ngang ε$_{α}$?

A. 1.674

B. 1.743

C. 1.705

D. 1.801

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({\varepsilon _\alpha } = \left[ {1,88 – 3,2\left( {1/{z_1} + 1/{z_2}} \right)} \right]\cos \beta\)

với z$_{2}$ = u.z$_{1}$