Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng dịch chỉnh đều. Góc của thanh răng sinh α = 14,5°; Góc nghiêng của răng β = 12°; z$_{1}$ = 20; z$_{2}$ = 60; m = 3mm; a$_{w}$ = 130mm. Xác định góc ăn khớp?

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng dịch chỉnh đều. Góc của thanh răng sinh α = 14,5°; Góc nghiêng của răng β = 12°; z$_{1}$ = 20; z$_{2}$ = 60; m = 3mm; a$_{w}$ = 130mm. Xác định góc ăn khớp?

A. 24,168°

B. 24, 568°

C. 23,168°

D. 23,568°

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(a = m\left( {{z_1} + {z_2}} \right)/\left( {2\cos \beta } \right)\)

\({\alpha _t} = arctg\left( {tg\alpha /\cos \beta } \right)\)

\({\alpha _{tw}} = \arccos \left( {a.\cos {\alpha _t}/{a_w}} \right)\)