Chi tiết máy chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ ổn định. Có hệ số đường cong mỏi m = 6; giới hạn mỏi dài hạn σ$_{0}$ = 180MPa; Số chu trình cơ sở N$_{0}$ = 6.10$^{6}$ ; ứng suất mà chi tiết máy phải chịu là σ = 200MPa. Xác định tuổi thọ của chi tiết máy?

Chi tiết máy chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ ổn định. Có hệ số đường cong mỏi m = 6; giới hạn mỏi dài hạn σ$_{0}$ = 180MPa; Số chu trình cơ sở N$_{0}$ = 6.10$^{6}$ ; ứng suất mà chi tiết máy phải chịu là σ = 200MPa. Xác định tuổi thọ của chi tiết máy?

A. 3188646 chu kỳ

B. 4256854 chu kỳ

C. 3021565 chu kỳ

D. 3568532 chu kỳ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

N = N$_{0}$(σ$_{0}$/σ)$^{m}$