Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có z$_{1}$ = 21; z$_{2}$ = 84. Hệ số Z$_{ε}$ tính được là:

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp ngoài có z$_{1}$ = 21; z$_{2}$ = 84. Hệ số Z$_{ε}$ tính được là:

A. 0,878

B. 0,927

C. 0,572

D. 0,769

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({\varepsilon _\alpha } = \left[ {1,88 – 3,2\left( {1/{z_1} + 1/{z_2}} \right)} \right]\)

\({Z_\varepsilon } = \sqrt {\left( {4 – {\varepsilon _\alpha }} \right)/3}\)