Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài không dịch chỉnh có a$_{w}$ = 155; u = 3,5 ± 2%; mô đun lấy lớn nhất theo công thức kinh nghiệm và thuộc dãy tiêu chuẩn 1 (1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm). Số răng z$_{1}$ và z$_{2}$ có thể chọn là:

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ăn khớp ngoài không dịch chỉnh có a$_{w}$ = 155; u = 3,5 ± 2%; mô đun lấy lớn nhất theo công thức kinh nghiệm và thuộc dãy tiêu chuẩn 1 (1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm). Số răng z$_{1}$ và z$_{2}$ có thể chọn là:

A. 23 và 80

B. 22 và 75

C. 23 và 81

D. 22 và 78

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

m = (0,01~0,02).a$_{w}$ \(\Rightarrow \) lấy m tiêu chuẩn

chọn sơ bộ β = 10°

z$_{1}$ = 2.a$_{w}$.cosβ/(m(u+1)) \(\Rightarrow\) z$_{2}$ = z$_{1}$.u

tính kiểm tra u và β