Bộ truyền bánh răng trụ với b$_{w}$ = 35 mm thì tính được σ$_{H}$ = 480 MPa, xác định giá trị tối thiểu của chiều rộng vành răng để bộ truyền đảm bảo sức bền tiếp xúc biết [σ$_{H}$] = 460MPa ?

Bộ truyền bánh răng trụ với b$_{w}$ = 35 mm thì tính được σ$_{H}$ = 480 MPa, xác định giá trị tối thiểu của chiều rộng vành răng để bộ truyền đảm bảo sức bền tiếp xúc biết [σ$_{H}$] = 460MPa ?

A. 38.11 mm

B. 36.11 mm

C. 37.11 mm

D. 39.11 mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(b{‘_w} = {b_w}{\left( {\frac{{{\sigma _H}}}{{\left[ {{\sigma _H}} \right]}}} \right)^2}\)