Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có u = 3. Xác định góc côn chia của bánh chủ động?

Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có u = 3. Xác định góc côn chia của bánh chủ động?

A. 18.43

B. 16.43

C. 17.43

D. 19.43

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(u = 1/tg{\delta _1} \Rightarrow {\delta _1}\)