Bộ truyền đai thang có d$_{1}$ = 140 & d$_{2}$ = 400mm. Khoảng cách trục mong muốn là 550mm. Xác định chiều dài dây đai sao cho khoảng cách trục sai lệch ít nhất? Chiều dài tiêu chuẩn của dây đai: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150 mm.

Bộ truyền đai thang có d$_{1}$ = 140 & d$_{2}$ = 400mm. Khoảng cách trục mong muốn là 550mm. Xác định chiều dài dây đai sao cho khoảng cách trục sai lệch ít nhất? Chiều dài tiêu chuẩn của dây đai: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150 mm.

A. 1600 mm

B. 1800 mm

C. 2000 mm

D. 1400 mm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\(l = 2.a + \pi ({d_1} + {d_2})/2 + {({d_2} – {d_1})^2}/(4a)\)