Bộ truyền trục vít là bộ truyền:

Bộ truyền trục vít là bộ truyền:

A. răng-răng

B. răng-vít

C. vít-vít

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng