Bốn chiến lược tổng quát mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể lựa chọn là:

Bốn chiến lược tổng quát mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể lựa chọn là:

A. Differentiation, cost leadership, Technology Innovation, customer Intimacy.

B. Overall – Differentiation, Focusing – Differentiation, Operational Excellence, Technology Innovation.

C. Overall – cost leadership, Overall – Differentiation, customer Intimacy, Operational Excellence.

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng