Với xu hướng đời sống của sản phẩm/dịch vụ ngày càng ngắn lại, các nhà marketing cần phải:

Với xu hướng đời sống của sản phẩm/dịch vụ ngày càng ngắn lại, các nhà marketing cần phải:

A. Cố gắng kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm/dịch vụ càng lâu càng tốt.

B. Rút ngắn giai đoạn suy thoái càng ngắn càng tốt

C. Kéo dài giai đoạn tăng trưởng càng lâu càng tốt

D. Rút ngắn giai đoạn phát triển, kéo dài giai đoạn bão hòa.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng