Có bao nhiêu bệnh nghề nghiệp đã được nhà nước công nhận bảo hiểm:

Có bao nhiêu bệnh nghề nghiệp đã được nhà nước công nhận bảo hiểm:

A. 21 bệnh

B. 28 bệnh

C. 32 bệnh

D. 34 bệnh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng