Tiếng ồn cơ khí phát sinh trong môi trường lao động là:

Tiếng ồn cơ khí phát sinh trong môi trường lao động là:

A. Trục động cơ bị rơ mòn, độ cứng vững của hệ thống công nghệ kém

B. Quá trình gia công rèn, dập

C. Khí không khí chuyển động với tốc độ cao (động cơ phản lực)

D. Tiếng nổ hoặc xung động do nhiên liệu cháy gây ra

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng