Các biện pháp phòng chống bụi hiệu quả là:

Các biện pháp phòng chống bụi hiệu quả là:

A. Thay đổi công nghệ sản xuất

B. Thay đổi nguyên vật liệu

C. Tổ chức hút và xử lý bụi

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng