Mục đích của việc đảm bảo ánh sáng trong lao động là:

Mục đích của việc đảm bảo ánh sáng trong lao động là:

A. Phân biệt được các chi tiết cần thao tác

B. Giữ được khả năng làm việc lâu hơn và không bị mệt mỏi

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng