Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:

Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:

A. Cho vay

B. Vay

C. Vay; Phân tán rúi ro; cho vay

D. Phân tán rủi ro

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng