Các yêu cầu để lập kế hoạch hiệu quả là:

Các yêu cầu để lập kế hoạch hiệu quả là:

A. Lập kế hoạch phải dựa trên các dự báo

B. Tìm được kế hoạch tài chính tối ưu

C. Kế hoạch tài chính phải linh hoạt

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng