Các dự án _______ là những dự án mà chỉ được chấp nhận một trong những dự án đó mà thôi

Các dự án _______ là những dự án mà chỉ được chấp nhận một trong những dự án đó mà thôi

A. Loại trừ nhau

B. Độc lập

C. Không câu nào đúng

D. Ý kiến khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng