Kiểm tra sau giai đoạn đầu tư, được tiến hành:

Kiểm tra sau giai đoạn đầu tư, được tiến hành:

A. Trước khi khởi sự dự án

B. Trước khi cho phép dự án đi vào hoạt động

C. Nhanh chóng sau khi dự án đi vào hoạt động

D. Một khoảng thời gian sau khi dự án đó hoàn tất đời sống kinh tế của mình và được thanh lý.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng