Các dự án có chỉ số sinh lời > 1 và độc lập với nhau thì:

Các dự án có chỉ số sinh lời > 1 và độc lập với nhau thì:

A. Chấp nhận tất cả các dự án

B. Bỏ tất cả các dự án

C. Chấp nhận dự án có chỉ số sinh lời lớn nhất

D. Chấp nhận dự án có chỉ số sinh lời nhỏ nhất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng