Những tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư nào dưới đây không sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian?

Những tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư nào dưới đây không sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian?

A. Tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn không tính đến giá trị theo thời gian của tiền

B. Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ (IRR)

C. Tiêu chuẩn giá trị hiện tại thuần (NPV)

D. Tất cả các nội dung trên đều sử dụng nguyên tắc giá trị tiền tệ theo thời gian

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng