Các loại tín hiệu an toàn dùng để:

Các loại tín hiệu an toàn dùng để:

A. Báo trước các sự cố có thể xảy ra để đề phòng

B. Giúp công nhân xác định nhanh chóng không nhầm lẫn các điều kiện an toàn để xử lý kịp thời

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng