Khóa liên động là cơ cấu có khả năng gì:

Khóa liên động là cơ cấu có khả năng gì:

A. Loại trừ khả năng gây ra nguy hiểm cho người, thiết bị khi sử dụng máy không đúng qui trình thao tác

B. Phòng ngừa sự cố của thiết bị có liên quan đến điều kiện an toàn của công nhân

C. Che chắn vùng nguy hiểm của máy

D. Cả 3 phương pháp trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng