Các máy điện tĩnh được dùng để:

Các máy điện tĩnh được dùng để:

A. biến đổi cơ năng thành điện năng

B. biến đổi các thông số điện năng

C. biến đổi điện năng thành cơ năng

D. biến đổi cơ năng thành cơ năng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng