Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình thiết kế máy thường là:

Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình thiết kế máy thường là:

A. Máy móc, thiết bị không phù hợp với tầm vóc và thể lực của người điều khiển

B. Vật liệu chế tạo không đúng với vật liệu mà trong bản thiết kế đã tính toán

C. Phương pháp chế tạo không đúng

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng