Đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt vùng nguy hiểm:

Đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt vùng nguy hiểm:

A. Thu hẹp chúng, cách ly và vô hiệu hóa

B. Các định được vùng nguy hiểm

C. Quan tâm thường xuyên đến sự nguy hiểm

D. Cả a,b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng