Các phương pháp xử lý hóa chất thải thông dụng thường dùng phương pháp nào sau đây:

Các phương pháp xử lý hóa chất thải thông dụng thường dùng phương pháp nào sau đây:

A. Phương pháp hấp thụ bằng vật liệu hấp thụ

B. Phương pháp nhiệt

C. Phương pháp xử lý sinh học

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng