Lợi ích chính của công tác kiểm toán giảm thiểu hóa chất thải là:

Lợi ích chính của công tác kiểm toán giảm thiểu hóa chất thải là:

A. Giảm tổn hại tiềm ẩn do sản xuất gây ra cho môi trường

B. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư và người lao động, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường

C. Giảm lợi nhuận

D. a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng