Các phương pháp xử lý hơi, khí độc hại trong khí thải công nghiệp thường dùng phương pháp nào sau đây:

Các phương pháp xử lý hơi, khí độc hại trong khí thải công nghiệp thường dùng phương pháp nào sau đây:

A. Hấp thụ (nhờ chất lỏng), hấp phụ (nhờ chất rắn xốp)

B. Sinh hóa vi sinh và pha loãng

C. Thiêu hủy nhờ nhiệt, ngưng tụ

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng