Nguyên tắc chung của việc kiểm soát quy trình làm việc với hóa chất thường là các vấn đề nào sau đây:

Nguyên tắc chung của việc kiểm soát quy trình làm việc với hóa chất thường là các vấn đề nào sau đây:

A. Người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin, chỉ dẫn, đào tạo, huấn luyện và phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với công việc cho người lao động

B. Xây dựng và thực hiện quy trình an toàn trong thiết kế, lắp đặt, chạy thử, sản xuất, sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị làm việc với hóa chất độc hại cũng như trong việc vận chuyển và hủy bỏ chúng

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng