Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

A. Các loại chứng khoán

B. Máy móc thiết bị

C. Thương hiệu

D. Bất động sản

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng