Cacbohyđrat chủ yêu được tìm thấy ở màng tinh chất nào?

Cacbohyđrat chủ yêu được tìm thấy ở màng tinh chất nào?

A. Ở mặt trong của màng.

B. Ở mặt ngoài của màng.

C. Ở bên trong màng.

D. Cả A và C.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng