Câu nào sau đây không phải là chức năng chủ yếu của các trung gian tài chính?

Câu nào sau đây không phải là chức năng chủ yếu của các trung gian tài chính?

A. Cung cấp cơ chế thanh toán

B. Huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ

C. Đầu tư vào tài sản thực

D. Phân tán rủi ro giữa các nhà đầu tư cá nhân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng