Các cổ đông thường được chia cổ tức trong năm khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh của năm:

Các cổ đông thường được chia cổ tức trong năm khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh của năm:

A. Có lãi

B. Bị lỗ

C. Hoà vốn

D. Cả 3 trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng