Căn cứ để xây dựng mục tiêu dịch vụ là:

Căn cứ để xây dựng mục tiêu dịch vụ là:

A. Sứ mạng

B. Chiến lược

C. Các giá trị

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng