Thị trường mục tiêu của công ty bao gồm:

Thị trường mục tiêu của công ty bao gồm:

A. Mọi khách hàng có nhu cầu

B. Khách hàng có sức mua

C. Những khách hàng mà doanh nghiệp tập trung các hoạt động Marketing

D. Khách hàng trung thành

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng