Công suất toàn phần của máy phát điện đồng bộ 3 pha được xác định theo biểu thức: (trong đó U, I là điện áp và dòng điện pha):

Công suất toàn phần của máy phát điện đồng bộ 3 pha được xác định theo biểu thức: (trong đó U, I là điện áp và dòng điện pha):

A. S = UI cosμ . UIsinμ)

B. S = UI(cosμ . sinμ)

C. S = 3UI(cosμ . sinμ)2

D. S = 3UI

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng