Cho Động cơ không đồng bộ 3 pha Đ1: 10hp ; 220V (áp dây) ; 50Hz ; 6 cực ; Y.

Cho Động cơ không đồng bộ 3 pha Đ1: 10hp ; 220V (áp dây) ; 50Hz ; 6 cực ; Y.

Các thông số mạch tương đương gần đúng 1 pha quy về stator là: R$_{1}$ = 0,3Ω ; R’$_{2}$ – 0,15Ω ; X$_{n}$ = X$_{1}$ + X’$_{2}$ = 0,72Ω ; X$_{m}$ = 12,6Ω ; R$_{C}$ = \(\infty\).

Tổn hao ma sát cơ + quạt gió là: … [W]

A. 278

B. 284

C. 289

D. 294

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng