Cấu hình base chung có . . . 

Cấu hình base chung có . . . 

A. Trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp

B. Trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng Rc

C. Trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng Rc

D. Ngoài các ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng